Zásady spracovania osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Týmto Oznámením o ochrane osobných údajov objasňujeme aké osobné údaje zhromažďujeme a za akým účelom, z akých zdrojov ich získavame, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, ako a na aké obdobie ich uchovávame a za akým účelom ich využívame. Týmto oznámením informujeme čo robíme pre zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov, v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (ďalej len „GDPR“).

 • Vymedzenie základných pojmov

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Porušením ochrany osobných údajov sa rozumie porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 • Prevádzkovateľ

Profi Job s.r.o., IČO 51260616 , so sídlom: Bajkalská 31, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky. Ako prevádzkovateľ dodržiavame zásady spracovávania osobných údajov a zabezpečujeme ich ochranu v súlade s platnou legislatívou.

 • Dôvod spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame za účelom hľadania vhodného zamestnania, evidujeme žiadosti o konkrétne pracovné pozície, životopisy, alebo požiadavky na sprostredkovanie zamestnania a to v elektronickej podobe, v listovej podobe, na osobných stretnutiach a telefonicky. Služby, ktoré pre Vás poskytujeme sa týkajú hľadania vhodného zamestnania, náborového procesu, odborného poradenstva a ďalšieho osobného rozvoja.

 • Osobné údaje, ktoré spracovávame

Osobné údaje zhromažďujeme viacerými spôsobmi a to prostredníctvom našej webovej stránky, kanálov sociálnych médií, inzerátov na portáloch, e-mailom, na osobných stretnutiach súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, na osobných stretnutiach s klientami a obchodnými partnermi.  Miera osobných údajov u každého uchádzača nemusí byť rovnaká, záleží aké informácie nám uchádzač odovzdá pre konkrétny typ pracovnej pozície.

 • Meno a priezvisko
 • Titul, vzdelanie
 • Adresa trvalého bydliska, adresa korešpondencie, prechodný pobyt
 • Štátna príslušnosť
 • Pohlavie
 • Dátum a miesto narodenia, rodné číslo
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, odkazy a linky na profil na sociálnych sieťach
 • Vodičský preukaz
 • Pracovné zaradenie, pozícia
 • Informácie o predošlých zamestnávateľoch a zamestnaniach
 • Informácia o očakávanej odmene, mzde
 • Fotografia (pokiaľ je priložená v dokumente Životopis)
 • Jazykové a odborné znalosti, zručnosti, certifikáty a kvalifikácie
 • Osobnostné predpoklady
 • Osobné údaje získané pri osobnom alebo telefonickom pohovore
 • Osobné údaje získané zo životopisu, motivačného listu a ostatných priložených dokumentoch

 

 • Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom sprostredkovania zamestnania a služieb, ktoré súvisia s hľadaním vhodného zamestnania (aj opakované) a tiež s osobnou, písomnou a telefonickou komunikáciou s Vami a potenciálnymi zamestnávateľmi.

 • Komu budú údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje budú poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu potenciálnym zamestnávateľom v súlade s účelom ich spracovania. Pre potreby splnenia právnej povinnosti budú údaje poskytnuté Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle §28 písm. b) bod 1 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, deň vzniku zamestnania, pozícia, zamestnávateľ.

 • Doba uchovávania osobných údajov

Po skončení účelu sa osobné údaje uchovávajú len v nevyhnutnom rozsahu za účelom archivácie, štatistiky v súlade s platnou legislatívou. Údaje získané so súhlasom dotknutej osoby sú uchovávané po dobu platnosti určenú v konkrétnom súhlase.

 • Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a práva na ich bezodkladnú opravu, vymazanie, obmedzenie,
 • požadovať od prevádzkovateľa informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategóriu osobných údajov, príjemcov dotknutých osobných údajov, dobu uchovania dotknutých osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu,
 • na presnosť osobných údajov,
 • povoliť súhlas na spracovanie osobných údajov a svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
 • podať návrh na začatie konania voči prevádzkovateľovi v prípade, ak je dotknutá na svojich právach,
 • byť informovaná, či spracovanie jej osobných údajov je zákonná alebo zmluvná požiadavka alebo požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy a o tom, či je povinná poskytnúť tieto údaje príp. o následkoch ich neposkytnutia
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: s statny.dozor@pdp.gov.sk

 • Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu a výmaz

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o prístup k osobným údajom a tiež právo na ich aktualizáciu, doplnenie, opravu a výmaz emailom: gdrp@profijob.sk, alebo na adrese: Bajkalská 31, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takýchto údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo uplynutí doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Ø  Súbory „cookies“ na našej webovej stránke

Spoločnosť Profijob, s.r.o. používa na svojej webovej stránke www.profijob.sk súbory cookies len s udelením súhlasu dotknutej osoby.  Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z číselnej rady a písmen, ktoré sa pomocou webového prehliadača ukladajú na pevný disk Vášho počítača a dokážu jednoznačne identifikovať Vašu IP adresu. Súbory cookies využívame za účelom možnosti elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu a identifikácie používateľov stránky.

 • Zmeny v tomto oznámení

Operatívne môžeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a legislatívou,  aktualizovanú verziu vždy zverejníme.