Súhlas so spracovaním osobných údajov

""
1
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČA O SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA
Titul, meno, priezviskoZadajte informácie
Dátum narodenianarodený/á dňa:
trvale bytomZadajte celú adresu

týmto udeľujem spoločnosti Profi Job s r.o., so sídlom Bajkalská 31, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51260616, registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo : 124698/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“),

súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

v nasledovnom rozsahu:

 • Meno a priezvisko
 • Titul, vzdelanie
 • Adresa trvalého bydliska, adresa korešpondencie, prechodný pobyt
 • Štátna príslušnosť
 • Pohlavie
 • Dátum a miesto narodenia, rodné číslo
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, odkazy a linky na profil na sociálnych sieťach
 • Vodičský preukaz
 • Pracovné zaradenie, pozícia
 • Informácie o predošlých zamestnávateľoch a zamestnaniach
 • Informácia o očakávanej odmene, mzde
 • Fotografia (pokiaľ je priložená v dokumente Životopis)
 • Jazykové a odborné znalosti, zručnosti, certifikáty a kvalifikácie
 • Osobnostné predpoklady
 • Osobné údaje získané pri osobnom alebo telefonickom pohovore
 • Osobné údaje získané zo životopisu, motivačného listu a ostatných priložených dokumentoch

poskytnutých prostredníctvom životopisu a jeho príloh, dotazníka, webového formulára alebo iným spôsobom, pre účel: 

Vyznačte svoj súhlas

a to až do odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov, ktorý môžem kedykoľvek formou oznámenia Prevádzkovateľovi zrušiť.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s právami dotknutej osoby a mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepravdivosti údajov, túto žiadosť neakceptovať a vyradiť z informačného systému.

Miesto
Dátumsúhlasu
Previous
Next

Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť TU.

Žiadosť o opravu a doplnenie

Žiadosť o vymazanie